วิธีใช้ SPORT4X APP

1. เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด

Image

2. ยอมรับเงื่อนไข

Image

3. รอการติดตั้ง

Image

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

Image

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดต้ังที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไปยังการต้ังค่าความปลอดภัย

Image

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง

Imageqrcode